Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi

Trosolwg

Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb weld gwybodaeth am gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi.

Fe wyddoch bod yr wybodaeth hon yn gysylltiedig â’r Safle Rheoli Ffiniau yng Nghaergybi sy’n cael ei reoli gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cyfleuster hwn yn cynnal gwiriadau mewnforio ar lwythi glanweithdra a ffytoiechydol, gan gynnwys anifeiliaid byw, planhigion, cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid a bwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel. Am fwy o wybodaeth; Rheolaethau a seilwaith ffiniau ar ôl ymadael â’r UE | LLYW.CYMRU

Mae’r Cyfleuster Ffiniau Mewndirol o dan arweiniad CThEM wedi’i leoli mewn safle gwahanol ym Mharc Cybi ac mae’n cynnal archwiliadau a thollau Llu’r Ffiniau. I gael gwybodaeth am Gyfleuster Ffiniau Mewndirol CThEM ewch I; Holyhead inland border facility – GOV.UK (www.gov.uk)

Mae gwybodaeth gefndir am Safleoedd Rheoli Ffiniau ar gael i’w lawrlwytho yma.

Mae’r cynigion yn gweld y safle’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad i archwilio nwyddau fel anifeiliaid a chynhyrchion yn deillio o anifeiliaid yn dod i mewn i Gymru trwy Borthladd Caergybi. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw’r gwiriadau hyn. Byddai’r safle yn cynnwys ardaloedd parcio ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm a cherbydau eraill yn ogystal â mesurau a chyfleusterau diogelwch i alluogi gwirio’r cerbydau a nwyddau sy’n gadael y safle.

Cysylltwch â ni

Os oes ymholiad gennych chi am y cynnig, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r e-bost isod: BorderInfrastructureProgramme@gov.wales 

Dogfennau cynllunio

Ym mis Awst 2021 cyflwynodd Llywodraeth Cymru gais am gymeradwyaeth o dan adran 59 (3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar gyfer y defnydd arfaethedig safle Plot 9, Parc Cybi o dan ofynion Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO). Disgwylir penderfyniad ar y cais yn Mai 2022. Rydym yn rhyddhau’r dogfennau cynllunio canlynol a gyflwynwyd gyda ac a lywiodd y cynnig ar gyfer Cyfleuster Ffiniau Mewndirol. Mae enwau unigolion a gwybodaeth sensitif arall wedi ei olygu.

Adroddiad Ymgynghori ac Ymgysylltu

Adroddiad Cynllunio

Adroddiad ar yr Amgylchedd

Crynodeb Annhechnegol

Datganiad Trafnidiaeth

Cynllun Arolwg Cam 1

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Amlen Gydsynio SDO

Tabl Cyfyngiadau SDO

Red Line Boundary

Safleoedd Statudol

Adroddiad Arolwg Madfallod Dŵr Cribog

Atodiad A – Map Cyfyngiadau

Atodiad B – Ansawdd yr Aer

Atodiad C – Asesiad o’r Effaith ar Dreftadaeth

Atodiad D – Arfarniad Tirwedd a Gweledol

Atodiad E – Adroddiad ar yr Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol

Atodiad F – Asesiad o Effaith Sŵn

Map lleoliad y safle

Lleoliad Safle Rheoli Ffiniau

Byddai’r safle rheoli ffiniau wedi’i leoli ar dir ym Mharc Cybi, Caergybi. Mae’r safle i’r de-ddwyrain o’r Roadking Truckstop oddi ar y ffordd wasanaeth bresennol a ddefnyddir gan nifer o Gerbydau Nwyddau Trwm. Mae’r safle’n darparu cysylltiadau trafnidiaeth cyfleus gyda mynediad cyfagos yn ôl ac ymlaen o Borthladd Caergybi a’r A55 yn cysylltu â thir mawr Cymru.

Diweddariadau Cymunedol

10/03/2022

Mae Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru wedi penodi’r contractwr ar gyfer cam dylunio’r Safle Rheoli Ffin arfaethedig ym Mharc Cybi.

Yn ystod y cam hwn, bydd y contractwr yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu dyluniadau manwl ar gyfer y cyfleuster, ac yn cadarnhau cost ac amserlen. Am fwy o wybodaeth gweler yma.

Ni fydd y gwaith adeiladu ar y safle arfaethedig ym Mhlot 9, Parc Cybi, Caergybi yn dechrau hyd nes y cytunir ar gam adeiladu’r contract, a ddisgwylir yn ystod haf 2022. Mae’r cam adeiladu hefyd yn amodol ar roi caniatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Arbennig (SDO) – disgwylir penderfyniad ym mis Mai 2022.

07/12/2021

Cofnodwyd barn unigolion a sefydliadau ar y cynigion yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ym Mawrth-Ebrill 2021 mewn adroddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid a gyhoeddwyd yma. Mae’r holl sylwadau wedi’u hystyried a’u defnyddio i lywio’r broses gynllunio.

Mae swyddogion wedi drafftio diweddariad ar gynnydd cyffredinol Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi yma, ac wedi darparu cynllun cysyniad ar gyfer sut y bydd yr adeilad yn edrych – nodwch os gwelwch yn dda y gallai’r cynllun newid. Bydd unrhyw newidiadau o fewn yr Amlen Cydsynio, sy’n cyfyngu ar faint a chwmpas y Safle Rheoli Ffiniau fel sy’n cael ei egluro yn y diweddariad ar gynnydd a’r Cwestiynau Cyffredin isod.

09/06/2021

Ar hyn o bryd mae’r Adran yn ystyried yr holl adborth rydym wedi’i dderbyn oddi wrth aelodau’r gymuned ac rydym yn cynnal arolygon perthnasol ar y safle. Rydym hefyd yn parhau i gydweithio â rhanddeiliaid allweddol er mwyn datblygu ein dyluniad, a hynny cyn i unrhyw gais cynllunio gael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru i’w adolygu.


Cefndir

Mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer defnyddio tir y mae’n berchen arno ym Mharc Cybi, a elwir yn Plot 9, Caergybi fel safle rheoli ffiniau. Mae rhan o’r safle eisoes wedi’i ddatblygu gan ddefnyddio caniatâd dros dro o dan Hawliau Datblygu a Ganiateir i hwyluso cyfleuster pentyrru brys i Gerbydau Nwyddau Trwm sy’n ofynnol o ganlyniad i ddiwedd y cyfnod trosglwyddo.

Yng Nghaergybi byddai angen archwiliadau ar nwyddau fel anifeiliaid, planhigion a chynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid sy’n dod i mewn i Gymru o Weriniaeth Iwerddon. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw’r gwiriadau hyn. Ar hyn o bryd nid oes digon o le yn y porthladd i brosesu’r gwiriadau yn y dyfodol.

Mae safle rheoli ffiniau gweithredol yn hanfodol wrth gynorthwyo gweithrediad y porthladd yn y tymor hir.

Byddai angen cymeradwyaeth ar gyfer defnydd arfaethedig Llywodraeth Cymru o’r safle, y mae’n ei geisio o dan ofynion Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO) o dan adran 59 (3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu’r opsiynau ar gyfer defnyddio’r safle ac yn seiliedig ar gynllunio cyfredol, maent yn disgwyl ceisio defnydd parhaol o’r safle o dan y SDO. Mae’r cais SDO yn ceisio caniatâd parhaol ar gyfer safle rheoli ffiniau, gan nodi paramedrau datblygu cam adeiladu a gweithredol y cyfleuster. Pe na byddai gofyn mwyach am safle rheoli ffiniau yn y safle, byddai gofyn i unrhyw newid defnydd neu ddatblygiad dilynol wneud cais Deddf Cynllunio Gwlad a Thref i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, Cyngor Sir Ynys Môn.

Mae mwy o wybodaeth gefndir am Safleoedd Rheoli Ffiniau yma.

Cynllun arfaethiedig y safle – cliciwch yma i agor mewn tab newydd i ganiatau ei weld yn well.

Manylion y cynllun

  • Ar gyfartaledd, mae disgwyl tua 25-30 Cerbyd Nwyddau Trwm (HGV) ar y safle trwy gydol pob cyfnod 24 awr.
  • Byddai cyfleoedd cyflogaeth yn cael eu creu i bobl leol.
  • Byddai mynediad diogel yn cael ei ddarparu i gerddwyr a cherbydau sydd ddim yn Gerbydau Nwyddau Trwm yn y safle.
  • Mae safle Parc Cybi eisoes wedi’i ddyrannu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer datblygu masnachol.
  • Byddai’r safle’n gweithredu 24/7, gyda marsialiaid diogelwch ar y safle bob amser.
  • Disgwylir oddeutu 75 o weithwyr ar y safle dros gyfnod o 24 awr, gan gynnwys oddeutu 10 marsial sy’n ofynnol i reoli cerbydau a cherddwyr yn ddiogel yn y cyfleuster.
  • Bydd oddeutu 75 o leoedd parcio ceir ar gael.
  • Byddai llochesi archwilio ar wahân yn cael eu darparu ar gyfer cynnyrch traul a’r cynnyrch na  ellir ei yfed/bwyta, anifeiliaid bach, anifeiliaid mawr a cheffylau.
Delweddau Post Dangos Ffin 3D Dangosol

Gweithrediadau

Byddai’r safle rheoli ffiniau yn cynnwys cyfleusterau archwilio ar wahân ar gyfer cynnyrch planhigion, anifeiliaid bach, anifeiliaid mawr a cheffylau. Byddai adeiladau swyddfa hyd at ddau lawr o daldra a byddai adeiladau archwilio yn ddigon mawr i hwyluso pob maint o Gerbydau Nwyddau Trwm.

Byddai staff y safle yn cynnwys personél diogelwch wedi’u hyfforddi’n llawn a staff ymateb brys. Byddai camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) a chamerâu Adnabod Plât Rhif Awtomatig (ANPR) yn cael eu gosod ar draws y safle i fonitro gweithgareddau’r safle. Byddai ffensys perimedr diogel hefyd yn cael eu gosod.

Ar ôl mynd i mewn i’r safle, byddai Cerbydau Nwyddau Trwm yn ymweld â’r Pwynt Gwirio Mynediad i Gerbydau cyn cael eu cyfeirio at le gwag i Gerbyd Nwyddau Trwm. O’r fan honno, byddai’r Cerbydau Nwyddau Trwm yn cynnal gwiriadau tollau a thramwy yn ôl yr angen. Wrth brosesu, mae’n rhaid i yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm aros ar y safle oni chyfarwyddir yn wahanol. Ar ôl cwblhau’r gwiriadau, byddai’r Cerbydau Nwyddau Trwm yn gadael y safle i barhau ar eu taith.

Parodrwydd am Covid-19

Er mwyn cyfyngu ar risgiau Covid-19, byddai dŵr rhedeg poeth ac oer, cyfleusterau glanhau dwylo a darpariaeth dŵr yfed. Mae’r safle wedi cael ei gynllunio gan ystyried pellter cymdeithasol, a byddai canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Covid-19 yn cael eu dilyn ym mhob amgylchiad.

Golygfa o’r awyr o’r cyfleuster pentyrrupresennol

Llif a mynediad traffig

Cyfeirio cerbydau at y cyfleuster ffiniau mewndirol

Mae’r safle wedi’i leoli’n agos at y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol a Phorthladd Caergybi a byddai’r safle’n hygyrch yn uniongyrchol o’r A55. Byddai arwyddion ar waith i gyfeirio gyrwyr at y safle o’r Porthladd. Pe byddai’r A55 yn cau, byddai’r A5 yn cael ei defnyddio i gael mynediad i’r safle.

Arwyddion ffyrdd amlwg

Byddai arwyddion ffyrdd amlwg dwyieithog sy’n cyfeirio gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm at y safle rheoli ffiniau. Byddai arwyddion hefyd y tu allan i fynedfa’r safle i gynghori cludwyr ynghylch defnyddio cyfleusterau safle a darparu manylion cyswllt safle.

Pwyntiau mynediad ac allanfa yn y cyfleuster

Byddai un pwynt mynediad ac allanfa i’r safle. Byddai Cerbydau Nwyddau Trwm yn cael eu gwahanu gan gynllun y safle, lle byddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n cyrraedd yn cael eu cyfeirio i mewn i lonydd dal pwrpasol a byddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n gadael yn cael eu cyfeirio allan trwy allanfa bresennol y safle.

Byddai staff yn dod i mewn ac yn mynd allan o’r safle trwy’r fynedfa/allanfa bresennol i ac o’r safle ond byddent yn cael eu cyfeirio at faes parcio
pwrpasol i’r staff.

Byddai mesurau’n cael eu gweithredu i annog gyrwyr i beidio â gadael y safle a defnyddio’r briffordd tuag at Barc Gwledig Bae Trearddur.

Cynllun mynediad a symud cerbydau

Yr amgylchedd a thirlunio

Fel rhan o ddatblygu cynigion penodol i’r safle rheoli ffiniau, mae asesiadau amgylcheddol yn parhau i gael eu cwblhau ac mae cyrff perthnasol fel Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a swyddogion perthnasol o fewn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, yn dal i fod yn ymwneud ag asesiad amgylcheddol a chynllun y safle.

Byddai strategaeth dirwedd yn cael ei datblygu ar y safle a fyddai’n darparu mesurau i leihau’r potensial ar gyfer effeithiau amgylcheddol niweidiol.

Fel rhan o’r broses SDO, cynhyrchwyd adroddiad amgylcheddol. Mae’r asesiad hwn yn ystyried ansawdd aer, treftadaeth ddiwylliannol, effeithiau tirwedd a gweledol, bioamrywiaeth, draenio ffyrdd a dŵr, a sŵn. Bydd yr adroddiad hefyd yn ystyried daeareg a phriddoedd, asedau materol a gwastraff, poblogaeth ac iechyd, hinsawdd, ac effeithiau cronnol.  Cynhyrchwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) hefyd.

Bioamrywiaeth

Mae effeithiau posibl y cynllun ar fioamrywiaeth wedi cael eu hasesu trwy nifer o astudiaethau ecolegol. Mae’r astudiaethau ecolegol gynhaliwyd yn cynnwys dadansoddiad o unrhyw gynefinoedd ar y safle ac asesiad o’r tebygolrwydd o rywogaethau gwarchodedig a chynefinoedd pwysig. Pan nodir effeithiau ar ecoleg, byddai lliniaru priodol yn cael ei weithredu i leihau effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth leol. Yn ogystal, byddai gwelliannau bioamrywiaeth yn cael eu hymgorffori yn y cynllun.


Cwestiynau cyffredin

Beth yw rôl y Safle Rheoli Ffiniau?

Byddai’r safle’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad i archwilio nwyddau sy’n cyrraedd y DU trwy Borthladd Caergybi. Mae’r cynlluniau’n cynnwys mannau parcio ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm a cherbydau eraill ynghyd â mesurau a chyfleusterau diogelwch i alluogi gwirio cerbydau sy’n dod i mewn ac allan o’r safle. Byddai adeiladau swyddfa, cyfleusterau llesiant staff a gyrwyr hefyd. Mae gwybodaeth gefndir am Safleoedd Rheoli Ffiniau ar gael yma.

Pam y lleoliad hwn?

Mae’r safle yn agos at Borthladd Caergybi ac yn agos at yr A55, llwybr Cerbydau Nwyddau Trwm allweddol ar gyfer mynd i dir mawr Cymru o Ynys Môn. Yn ogystal, mae safle Parc Cybi eisoes wedi’i ddynodi ar gyfer datblygiad masnachol gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Faint y gall maint y Safle Rheoli Ffiniau newid gan nad ydych wedi darparu cynllun cysyniad terfynol eto?

Mae’r cais Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO) yn cynnig sefydlu ‘amlen gydsynio’. Mae hyn yn gosod terfyn uchaf ar gyfer rhai agweddau ar y datblygiad megis uchder yr adeilad a sŵn, gyda’r disgwyliad y bydd y cynllun a adeiladir yn sylweddol o fewn y terfynau hyn. Mabwysiadwyd y dull hwn i alluogi asesu’r cynllun yn ystod y broses gynllunio, gan ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd i addasu i geisiadau gan drydydd partïon yn ystod y broses dynodi safle (a chymeradwyaeth ffurfiol y Safle Rheoli Ffiniau yn briodol ar gyfer yr archwiliadau sy’n ofynnol).

Beth yw’r llinell amser adeiladu, a phryd y byddai’r safle’n gwbl weithredol?

Disgwylir i’r cyfnod adeiladu ddechrau yn haf 2022 a disgwylir iddo gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2023, gyda’r safle’n gwbl weithredol ym mis Ebrill 2023.

Sut y byddai effeithiau’n cael eu rheoli yn ystod y gwaith adeiladu?

Byddai gweithgarwch ar y safle drwy gydol y cyfnod adeiladu – disgwylir iddo fod rhwng haf 2022-Mawrth 2023. Er mwyn rheoli effaith hyn ar drigolion ac ecolegau lleol, byddai cyfyngiadau ar symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm dyddiol, byddai gwaith yn digwydd o fewn oriau adeiladu safonol a byddai’n dilyn arfer gorau i gyfyngu ar aflonyddwch goleuadau a sŵn. Byddai cynefinoedd ecolegol presennol yn cael eu diogelu, a byddai gweithgareddau atgyfnerthu a gwella i annog bioamrywiaeth yn digwydd fel yr amlinellir yn y Cynllun Rheoli Amgylcheddol. Byddai’r holl waith yn cael ei gynnwys o fewn ffiniau’r safle.

Pa gyfleusterau sydd ar gael ar gyfer cerbydau nwyddau trwm?

Ar hyn o bryd, mae cyfleusterau gorffwys a glanweithdra dros dro ar gael i gludwyr ym mhlot 9, Parc Cybi. 

Hyd nes y bydd y gwaith adeiladu’n dechrau, bydd plot 9, Parc Cybi yn parhau i gael ei ddefnyddio fel cyfleuster parcio cerbydau nwyddau trwm, mae’r ddarpariaeth o gyfleusterau parcio yn y dyfodol yn cael ei hadolygu – mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau arolygon cychwynnol i gasglu data traffig i benderfynu ar ddefnydd presennol ac yn y dyfodol.

Pa mor brysur fyddai’r Safle Rheoli Ffin unwaith yn weithredol?

Mae’r safle’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd fel parc lorïau ac mae ganddo ardal arwyneb caled gyda lle i 129 o gerbydau nwyddau trwm. Byddai’r defnydd arfaethedig o’r safle yn y dyfodol yn llawer llai dwys.

Dim ond cyfran o gerbydau nwyddau trwm sy’n cyrraedd Porthladd Caergybi fyddai yn gorfod mynychu’r cyfleuster Safle Rheoli Ffin.  Amcangyfrifir y byddai rhwng 25 a 30 o gerbydau y dydd. Byddai gan y safle’r gallu i reoli hyd at 40 o gerbydau nwyddau trwm ar unrhyw un adeg, gan gynnwys lonydd dal ar y safle i gadw traffig i ffwrdd o’r rhwydwaith ffyrdd lleol. Disgwylir tua 40-50 o staff ar y safle ar unrhyw un adeg gyda 75 o leoedd parcio staff ar y safle wedi’u cynllunio ar hyn o bryd.

Faint o staff a ddisgwylir ar y safle?

Disgwylir tua 40-50 o staff ar y safle ar unrhyw un adeg, gan gynnwys swyddogion i reoli cerbydau a cherddwyr yn ddiogel.

Sut y byddai traffig yn cael ei reoli?

Byddai mynediad i’r safle o Barc Cybi drwy gylchfan Parc Cybi / Lon Trefignath. Byddai cerbydau wedi’u gwirio yn teithio o Borthladd Caergybi ar yr A55 cyn ymadael wrth gyffordd 2 i’r A5153 cyn troi i Barc Cybi. Disgwylir i’r rhan fwyaf o staff ddefnyddio’r un llwybr, a gall rhai ohonynt fynd i’r safle o’r gorllewin.

Defnyddiwyd data symud fferïau hanesyddol i fodelu’r senario ar gyfer cerbydau sy’n cyrraedd ac yn gwyro oddi wrth y Safle Rheoli Ffin. Byddai’r cyfnod prysuraf rhwng 17:00 a 18:00 pan fyddai tua 25-30 o gerbydau ysgafn ac un cerbyd nwyddau trwm yn gadael y safle. Ystyrir bod gallu’r Safle Rheoli Ffin a’r rhwydwaith priffyrdd allanol yn ddigonol i ddarparu ar gyfer y symudiadau disgwyliedig hyn.

Fel rhan o’r strategaeth rheoli traffig, byddai Llywodraeth Cymru yn sicrhau na fyddai cerbydau nwyddau trwm sy’n gadael y safle yn cael troi i’r dde i Lon Towyn Capel tuag at Drearddur a phentrefi lleol eraill ac y byddai arwyddion addas yn cefnogi’r bwriad hwn.

Byddai staff sy’n gweithio ar y safle yn gweithio patrymau shifft gwahanol yn dibynnu ar eu rôl, byddai cyfnodau newid shifftiau yn cael eu cynllunio i ddigwydd y tu allan i’r oriau brig uchel traddodiadol, gan leihau’r effaith ar draffig ar y rhwydwaith priffyrdd cyfagos.

Byddai tagfeydd traffig ar y ffordd leol yn cael eu lliniaru o fewn dyluniad y Safle Rheoli Ffin.  Ni fyddai cerbydau nwyddau trwm yn ciwio i fynd i mewn i’r safle ond yn cael eu cadw mewn lonydd ar y safle lle maent yn cael eu gwirio’n ddiogel cyn symud ymlaen i’w harchwilio.

Mae’r capasiti ar y safle ar gyfer cerbydau nwyddau trwm yn fwy na nifer y cerbydau nwyddau trwm a fyddai’n cael eu rhagweld ar adegau brig, gan ganiatáu lle ar y safle ar gyfer cerbydau ychwanegol.

Byddai’r lôn gyrraedd wrth fynedfa’r Safle Rheoli Ffin, cyn y giât ddiogelwch, yn galluogi pob cerbyd i gael ei stopio am gyfnod byr er mwyn sicrhau bod angen iddo ymweld â’r safle.

Ar hyn o bryd, mae hyd cyfan y llwybr o’r A55 i’r Safle Rheoli Ffin yn destun gorchymyn dim aros sydd wedi’i ddynodi gan y llinellau melyn dwbl presennol. Bydd y gwaith o orfodi’r gorchymyn hwn yn parhau i gael ei ddefnyddio gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Pa fesurau fyddai’n cael eu cyflwyno i leihau sŵn unwaith y bydd y safle’n weithredol?

Byddai nifer o fesurau lliniaru yn cael eu rhoi ar waith i leihau effaith sŵn ar drigolion lleol, treftadaeth, tirwedd ac ecoleg leol.

Byddai cynllun y safle yn cael ei optimeiddio i sicrhau bod gweithgareddau swnllyd y safle yn cael eu sgrinio gan yr adeiladau newydd ac yn wynebu i ffwrdd o’r ardal breswyl, gyda gweithgarwch yn wynebu’r ffordd a’r parc busnes yn bennaf.

Byddai rhwystr sŵn (o uchder dros dro o 5m a hyd o 240m) yn cael ei osod wrth ochr y ffordd fynediad. Bwriad y safle yw sgrinio’r lonydd yn llawn o’r de-orllewin a’r de-ddwyrain. Gellid addasu’r uchder a’r safle wrth i gynllun manwl y cynllun gael ei wneud i sicrhau y darperir y gostyngiad gofynnol mewn sŵn.

Ni fyddai cerbydau nwyddau trwm sy’n mynd i mewn i’r safle yn mynd heibio i eiddo preswyl a byddai un pwynt mynediad ac allanfa at ddefnydd o ddydd i ddydd. Dim ond mewn achosion arbennig neu amgylchiadau fel tân/damwain y darperir mynediad brys eilaidd i’w ddefnyddio.

Byddai gyrwyr yr holl gerbydau nwyddau trwm sy’n mynychu’r safle yn cael cyfarwyddyd i ddiffodd eu peiriannau wrth iddynt barcio neu gael eu harchwilio, byddai hyn yn cynnwys unrhyw beiriannau a ddefnyddir i oeri ôl-gerbydau sydd angen eu hoeri.

Byddai hyd at 18 o ôl-gerbydau sydd angen eu hoeri i gadw eu cargo’n oer yn gallu cysylltu â chyflenwad trydanol, gan ganiatáu i’r peiriant gael ei ddiffodd a bod cyfyngu ar sŵn.

Byddai oedi yn y lonydd a’r parthau arolygu dros dro yn cael eu cyfyngu i ddim mwy na phum munud y cerbyd.

Pa fesurau fyddai’n cael eu cyflwyno i leihau llygredd golau o’r Safle Rheoli Ffin yn y nos?

Mae’r safle o fewn ardal sydd wedi’i datblygu’n rhannol ym Mharc Cybi, ac mae’r ffordd sylfaen eisoes wedi’i goleuo’n rhannol. Serch hynny, mae mesurau goleuo wedi’u cynnwys yn y cynllun ac wedi’u gosod i sicrhau bod y goleuadau’n gyfeiriadol, dan gwfl ac mor isel o ran uchder ag sy’n ymarferol – bydd gollyngiadau ysgafn yn cael eu cynnwys yn yr Ardal Ddatblygadwy +1m yn unig. Bydd coridorau tywyll o amgylch perimedr y safle yn cael eu cynnal a’u cadw.

Pa fesurau fyddai’n cael eu cyflwyno i wella delweddau’r ardal?

Roedd lleihau effaith adeiladau ar safleoedd cyfagos i’r ardal breswyl i’r de-orllewin yn ystyriaeth allweddol wrth bennu lleoliad ac uchder yr adeiladau. Byddai adeiladau a lleiniau caled yn cael eu cynnwys ar y tir a nodwyd fel yr “Ardal Ddatblygadwy”. O fewn yr ardal hon, byddai uchder yr adeilad yn cael ei gyfyngu.

Byddai o leiaf 10m o glustog tirwedd o rywogaethau coed cymysg brodorol yn cael eu plannu rhwng y bwnd presennol o goed a’r ardal ddatblygadwy i sgrinio’r datblygiad o olygfeydd Gorllewin-De-Orllewin o’r safle gan y rhai sy’n byw mewn eiddo preswyl cyfagos. Tuag at ran ddwyreiniol y safle byddai’r glustogfa dirwedd mewn dwy ran, un i’r de o’r brif ffordd fynediad ac adran arall yn gyfochrog â’r bwnd presennol â choed. Byddai cyfanswm y ddwy elfen gyda’i gilydd, ar unrhyw un adeg, yn darparu clustogfa tirwedd o 10m o leiaf. Bydd cynnal a chadw a rheoli’r glustog tirwedd hon yn digwydd yn ystod oes y Safle Rheoli Ffin, gan gynnwys plannu newydd yn lle unrhyw blannu a fethodd.

Roedd Arfarniad Gweledol o’r Dirwedd yn cynnwys Asesiad Lliw Amgylcheddol sy’n cynnig palet lliw ar gyfer adeiladau a strwythurau i sicrhau eu bod yn eistedd o fewn y dirwedd mewn modd briodol.

A fyddai’r Safle Rheoli Ffin yn creu swyddi lleol?

Gan fod y cynllun i fod yn ddatblygiad parhaol, byddai cyfleoedd cyflogaeth hirdymor yn cael eu creu.

Yn ystod y gwaith adeiladu, bydd swyddi’n cyrraedd uchafbwynt o tua 160 o weithwyr, yn bennaf is-gontractwyr i Kier y contractwr adeiladu. Mae cytundeb fframwaith gyda Kier ar waith sy’n gwarantu y bydd Kier yn creu deg swydd newydd (pum prentis a phump a oedd yn ddi-waith) ac yn cynnal 18 o leoliadau gwaith.

Unwaith y bydd y cyfleuster yn weithredol, byddai disgwyl tua 40-50 o weithwyr fesul sifft gyda thair sifft dros bob cyfnod o 24 awr. Mae’r rolau hyn yn cynnwys; diogelwch, glanhau, swyddogion, llwytho/dadlwytho, staff Awdurdodau Lleol sy’n cynnal arolygiadau ac archwiliadau dogfennau ac arolygwyr Asiantaeth Iechyd Planhigion Anifeiliaid, yn ogystal ag arbenigwyr ym maes iechyd yr amgylchedd, milfeddygon ac arolygwyr.

Pa fanteision eraill fyddai’r Safle Rheoli Ffin yn eu cynnig i’r ardal leol?

Mae’r Safle Rheoli Ffin yn cefnogi hyfywedd hirdymor Porthladd Caergybi ac yn helpu i ddiogelu’r manteision a ddaw yn sgil y Porthladd i’r ardal leol. Mae sefydlu Safle Rheoli Ffin yng Nghaergybi o arwyddocâd cenedlaethol a lleol i’r rhanbarth, i Gymru a’r DU.

Bydd y Safle Rheoli Ffin yn creu swyddi, yn ystod y cyfnod adeiladu ac yn ystod ei weithrediad.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, bydd 40% o’r gwariant a isgontractwyd yn ystod y cyfnod adeiladu gyda busnesau bach i ganolig eu maint yng Ngogledd Cymru, a bydd £10 miliwn yn cael ei gaffael o gadwyni cyflenwi presennol Gogledd Cymru.

A fydd unrhyw ddeunyddiau peryglus yn cael eu dwyn i’r safle rheoli ffiniau?

Bydd cynllun yn cael ei ddatblygu gan y gweithredwr penodedig a fydd yn egluro sut y byddai’r safle’n cael ei reoli a’i weithredu’n ddiogel, gan gynnwys mewn perthynas ag unrhyw ddeunyddiau peryglus

Pam mae’r cyfnod ymgynghori yn 21 diwrnod?

Does dim gofyniad statudol i ymgynghori cyn gwneud gorchymyn datblygu arbennig (SDO). Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i wneud pethau sy’n hwyluso neu’n gysylltiedig â’u swyddogaethau yn rhinwedd ar swyddogaethau gweithrediaeth y gyfraith gyffredin a drosglwyddwyd iddynt drwy adran 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Mae hyn yn cynnwys y pŵer i gynnal ymgynghoriad. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwyro oddi wrth bolisi Llywodraeth Cymru o ganiatáu cyfnod o 12 wythnos ar gyfer ymgynghori. Oedd yr ymgynghoriad yn rhedeg am gyfnod o 21 diwrnod o 24 Mawrth 2021 tan 13 Ebrill 2021. Y rhesymau dros yr ymadawiad hwn yw caniatáu ymgysylltu’n gynnar â rhanddeiliaid ac ystyried y gofynion ar gyfer gwiriadau fel y’u nodir o dan Fodel Gweithredu Ffiniau’r DU.