Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi

Trosolwg

Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb weld gwybodaeth am gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi.

Mae gwybodaeth gefndir am Safleoedd Rheoli Ffiniau ar gael i’w lawrlwytho yma.

Mae’r cynigion yn gweld y safle’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad i archwilio nwyddau fel anifeiliaid a chynhyrchion yn deillio o anifeiliaid yn dod i mewn i Gymru trwy Borthladd Caergybi. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw’r gwiriadau hyn. Byddai’r safle yn cynnwys ardaloedd parcio ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm a cherbydau eraill yn ogystal â mesurau a chyfleusterau diogelwch i alluogi gwirio’r cerbydau a nwyddau sy’n gadael y safle.

Cysylltwch â ni

Os oes ymholiad gennych chi am y cynnig, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r e-bost isod: BorderInfrastructureProgramme@gov.wales 

Dogfennau cynllunio

Ym mis Awst 2021 cyflwynodd Llywodraeth Cymru gais am gymeradwyaeth o dan adran 59 (3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar gyfer y defnydd arfaethedig safle Plot 9, Parc Cybi o dan ofynion Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO). Disgwylir penderfyniad ar y cais yn Ebrill 2022. Rydym yn rhyddhau’r dogfennau cynllunio canlynol a gyflwynwyd gyda ac a lywiodd y cynnig ar gyfer Cyfleuster Ffiniau Mewndirol. Mae enwau unigolion a gwybodaeth sensitif arall wedi ei olygu.

Adroddiad Ymgynghori ac Ymgysylltu

Adroddiad Cynllunio

Adroddiad ar yr Amgylchedd

Crynodeb Annhechnegol

Datganiad Trafnidiaeth

Cynllun Arolwg Cam 1

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Amlen Gydsynio SDO

Tabl Cyfyngiadau SDO

Red Line Boundary

Safleoedd Statudol

Adroddiad Arolwg Madfallod Dŵr Cribog

Atodiad A – Map Cyfyngiadau

Atodiad B – Ansawdd yr Aer

Atodiad C – Asesiad o’r Effaith ar Dreftadaeth

Atodiad D – Arfarniad Tirwedd a Gweledol

Atodiad E – Adroddiad ar yr Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol

Atodiad F – Asesiad o Effaith Sŵn

Map lleoliad y safle

Lleoliad Safle Rheoli Ffiniau

Byddai’r safle rheoli ffiniau wedi’i leoli ar dir ym Mharc Cybi, Caergybi. Mae’r safle i’r de-ddwyrain o’r Roadking Truckstop oddi ar y ffordd wasanaeth bresennol a ddefnyddir gan nifer o Gerbydau Nwyddau Trwm. Mae’r safle’n darparu cysylltiadau trafnidiaeth cyfleus gyda mynediad cyfagos yn ôl ac ymlaen o Borthladd Caergybi a’r A55 yn cysylltu â thir mawr Cymru.

Diweddariadau Cymunedol

07/12/2021

Cofnodwyd barn unigolion a sefydliadau ar y cynigion yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ym Mawrth-Ebrill 2021 mewn adroddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid a gyhoeddwyd yma. Mae’r holl sylwadau wedi’u hystyried a’u defnyddio i lywio’r broses gynllunio.

Mae swyddogion wedi drafftio diweddariad ar gynnydd cyffredinol Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi yma, ac wedi darparu cynllun cysyniad ar gyfer sut y bydd yr adeilad yn edrych – nodwch os gwelwch yn dda y gallai’r cynllun newid. Bydd unrhyw newidiadau o fewn yr Amlen Cydsynio, sy’n cyfyngu ar faint a chwmpas y Safle Rheoli Ffiniau fel sy’n cael ei egluro yn y diweddariad ar gynnydd a’r Cwestiynau Cyffredin isod.

09/06/2021

Ar hyn o bryd mae’r Adran yn ystyried yr holl adborth rydym wedi’i dderbyn oddi wrth aelodau’r gymuned ac rydym yn cynnal arolygon perthnasol ar y safle. Rydym hefyd yn parhau i gydweithio â rhanddeiliaid allweddol er mwyn datblygu ein dyluniad, a hynny cyn i unrhyw gais cynllunio gael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru i’w adolygu.


Cefndir

Mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer defnyddio tir y mae’n berchen arno ym Mharc Cybi, a elwir yn Plot 9, Caergybi fel safle rheoli ffiniau. Mae rhan o’r safle eisoes wedi’i ddatblygu gan ddefnyddio caniatâd dros dro o dan Hawliau Datblygu a Ganiateir i hwyluso cyfleuster pentyrru brys i Gerbydau Nwyddau Trwm sy’n ofynnol o ganlyniad i ddiwedd y cyfnod trosglwyddo.

Yng Nghaergybi byddai angen archwiliadau ar nwyddau fel anifeiliaid, planhigion a chynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid sy’n dod i mewn i Gymru o Weriniaeth Iwerddon. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw’r gwiriadau hyn. Ar hyn o bryd nid oes digon o le yn y porthladd i brosesu’r gwiriadau yn y dyfodol.

Mae safle rheoli ffiniau gweithredol yn hanfodol wrth gynorthwyo gweithrediad y porthladd yn y tymor hir.

Byddai angen cymeradwyaeth ar gyfer defnydd arfaethedig Llywodraeth Cymru o’r safle, y mae’n ei geisio o dan ofynion Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO) o dan adran 59 (3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu’r opsiynau ar gyfer defnyddio’r safle ac yn seiliedig ar gynllunio cyfredol, maent yn disgwyl ceisio defnydd parhaol o’r safle o dan y SDO. Mae’r cais SDO yn ceisio caniatâd parhaol ar gyfer safle rheoli ffiniau, gan nodi paramedrau datblygu cam adeiladu a gweithredol y cyfleuster. Pe na byddai gofyn mwyach am safle rheoli ffiniau yn y safle, byddai gofyn i unrhyw newid defnydd neu ddatblygiad dilynol wneud cais Deddf Cynllunio Gwlad a Thref i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, Cyngor Sir Ynys Môn.

Mae mwy o wybodaeth gefndir am Safleoedd Rheoli Ffiniau yma.

Cynllun arfaethiedig y safle – cliciwch yma i agor mewn tab newydd i ganiatau ei weld yn well.

Manylion y cynllun

  • Ar gyfartaledd, mae disgwyl tua 25-30 Cerbyd Nwyddau Trwm (HGV) ar y safle trwy gydol pob cyfnod 24 awr.
  • Byddai cyfleoedd cyflogaeth yn cael eu creu i bobl leol.
  • Byddai mynediad diogel yn cael ei ddarparu i gerddwyr a cherbydau sydd ddim yn Gerbydau Nwyddau Trwm yn y safle.
  • Mae safle Parc Cybi eisoes wedi’i ddyrannu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer datblygu masnachol.
  • Byddai’r safle’n gweithredu 24/7, gyda marsialiaid diogelwch ar y safle bob amser.
  • Disgwylir oddeutu 75 o weithwyr ar y safle dros gyfnod o 24 awr, gan gynnwys oddeutu 10 marsial sy’n ofynnol i reoli cerbydau a cherddwyr yn ddiogel yn y cyfleuster.
  • Bydd oddeutu 75 o leoedd parcio ceir ar gael.
  • Byddai llochesi archwilio ar wahân yn cael eu darparu ar gyfer cynnyrch traul a’r cynnyrch na  ellir ei yfed/bwyta, anifeiliaid bach, anifeiliaid mawr a cheffylau.
Delweddau Post Dangos Ffin 3D Dangosol

Gweithrediadau

Byddai’r safle rheoli ffiniau yn cynnwys cyfleusterau archwilio ar wahân ar gyfer cynnyrch planhigion, anifeiliaid bach, anifeiliaid mawr a cheffylau. Byddai adeiladau swyddfa hyd at ddau lawr o daldra a byddai adeiladau archwilio yn ddigon mawr i hwyluso pob maint o Gerbydau Nwyddau Trwm.

Byddai staff y safle yn cynnwys personél diogelwch wedi’u hyfforddi’n llawn a staff ymateb brys. Byddai camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) a chamerâu Adnabod Plât Rhif Awtomatig (ANPR) yn cael eu gosod ar draws y safle i fonitro gweithgareddau’r safle. Byddai ffensys perimedr diogel hefyd yn cael eu gosod.

Ar ôl mynd i mewn i’r safle, byddai Cerbydau Nwyddau Trwm yn ymweld â’r Pwynt Gwirio Mynediad i Gerbydau cyn cael eu cyfeirio at le gwag i Gerbyd Nwyddau Trwm. O’r fan honno, byddai’r Cerbydau Nwyddau Trwm yn cynnal gwiriadau tollau a thramwy yn ôl yr angen. Wrth brosesu, mae’n rhaid i yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm aros ar y safle oni chyfarwyddir yn wahanol. Ar ôl cwblhau’r gwiriadau, byddai’r Cerbydau Nwyddau Trwm yn gadael y safle i barhau ar eu taith.

Parodrwydd am Covid-19

Er mwyn cyfyngu ar risgiau Covid-19, byddai dŵr rhedeg poeth ac oer, cyfleusterau glanhau dwylo a darpariaeth dŵr yfed. Mae’r safle wedi cael ei gynllunio gan ystyried pellter cymdeithasol, a byddai canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Covid-19 yn cael eu dilyn ym mhob amgylchiad.

Golygfa o’r awyr o’r cyfleuster pentyrrupresennol

Llif a mynediad traffig

Cyfeirio cerbydau at y cyfleuster ffiniau mewndirol

Mae’r safle wedi’i leoli’n agos at y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol a Phorthladd Caergybi a byddai’r safle’n hygyrch yn uniongyrchol o’r A55. Byddai arwyddion ar waith i gyfeirio gyrwyr at y safle o’r Porthladd. Pe byddai’r A55 yn cau, byddai’r A5 yn cael ei defnyddio i gael mynediad i’r safle.

Arwyddion ffyrdd amlwg

Byddai arwyddion ffyrdd amlwg dwyieithog sy’n cyfeirio gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm at y safle rheoli ffiniau. Byddai arwyddion hefyd y tu allan i fynedfa’r safle i gynghori cludwyr ynghylch defnyddio cyfleusterau safle a darparu manylion cyswllt safle.

Pwyntiau mynediad ac allanfa yn y cyfleuster

Byddai un pwynt mynediad ac allanfa i’r safle. Byddai Cerbydau Nwyddau Trwm yn cael eu gwahanu gan gynllun y safle, lle byddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n cyrraedd yn cael eu cyfeirio i mewn i lonydd dal pwrpasol a byddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n gadael yn cael eu cyfeirio allan trwy allanfa bresennol y safle.

Byddai staff yn dod i mewn ac yn mynd allan o’r safle trwy’r fynedfa/allanfa bresennol i ac o’r safle ond byddent yn cael eu cyfeirio at faes parcio
pwrpasol i’r staff.

Byddai mesurau’n cael eu gweithredu i annog gyrwyr i beidio â gadael y safle a defnyddio’r briffordd tuag at Barc Gwledig Bae Trearddur.

Cynllun mynediad a symud cerbydau

Yr amgylchedd a thirlunio

Fel rhan o ddatblygu cynigion penodol i’r safle rheoli ffiniau, mae asesiadau amgylcheddol yn parhau i gael eu cwblhau ac mae cyrff perthnasol fel Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a swyddogion perthnasol o fewn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, yn dal i fod yn ymwneud ag asesiad amgylcheddol a chynllun y safle.

Byddai strategaeth dirwedd yn cael ei datblygu ar y safle a fyddai’n darparu mesurau i leihau’r potensial ar gyfer effeithiau amgylcheddol niweidiol.

Fel rhan o’r broses SDO, cynhyrchwyd adroddiad amgylcheddol. Mae’r asesiad hwn yn ystyried ansawdd aer, treftadaeth ddiwylliannol, effeithiau tirwedd a gweledol, bioamrywiaeth, draenio ffyrdd a dŵr, a sŵn. Bydd yr adroddiad hefyd yn ystyried daeareg a phriddoedd, asedau materol a gwastraff, poblogaeth ac iechyd, hinsawdd, ac effeithiau cronnol.  Cynhyrchwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) hefyd.

Bioamrywiaeth

Mae effeithiau posibl y cynllun ar fioamrywiaeth wedi cael eu hasesu trwy nifer o astudiaethau ecolegol. Mae’r astudiaethau ecolegol gynhaliwyd yn cynnwys dadansoddiad o unrhyw gynefinoedd ar y safle ac asesiad o’r tebygolrwydd o rywogaethau gwarchodedig a chynefinoedd pwysig. Pan nodir effeithiau ar ecoleg, byddai lliniaru priodol yn cael ei weithredu i leihau effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth leol. Yn ogystal, byddai gwelliannau bioamrywiaeth yn cael eu hymgorffori yn y cynllun.


Cwestiynau cyffredin

Beth yw rôl y Safle Rheoli Ffiniau?

Byddai’r safle’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad i archwilio nwyddau sy’n cyrraedd y DU trwy Borthladd Caergybi. Mae’r cynlluniau’n cynnwys mannau parcio ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm a cherbydau eraill ynghyd â mesurau a chyfleusterau diogelwch i alluogi gwirio cerbydau sy’n dod i mewn ac allan o’r safle. Byddai adeiladau swyddfa, cyfleusterau llesiant staff a gyrwyr hefyd. Mae gwybodaeth gefndir am Safleoedd Rheoli Ffiniau ar gael yma.

Pam y lleoliad hwn?

Mae’r safle yn agos at Borthladd Caergybi ac yn agos at yr A55, llwybr Cerbydau Nwyddau Trwm allweddol ar gyfer mynd i dir mawr Cymru o Ynys Môn. Yn ogystal, mae safle Parc Cybi eisoes wedi’i ddynodi ar gyfer datblygiad masnachol gan Gyngor Sir Ynys Môn.

A fydd gweithrediad y safle yn effeithio ar gymunedau lleol?

Nid yw’r safle wedi’i leoli yn union ochr yn ochr ag eiddo preswyl. Ni fyddai Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n cyrchu’r safle chwaith yn mynd heibio eiddo preswyl. Byddai trigolion lleol yn gallu cysylltu â rheolwr y safle pe byddai unrhyw effeithiau andwyol.

Beth yw capasiti’r safle?

Gall y safle ddal hyd at 40 Cerbyd Nwyddau Trwm os oes angen ar unrhyw un adeg. Mae hyn yn cynnwys lonydd dal ar y safle i gadw traffig i ffwrdd o’r rhwydwaith ffyrdd lleol a thua 14 o leoedd parcio Cerbydau Nwyddau Trwm. Yn ogystal, mae maes parcio staff ar wahân.

Byddai’r safle’n gweld gwiriadau tollau ar gyfer 25-30 o Gerbydau Nwyddau Trwm dros gyfnod o 24 awr ar gyfartaledd, gyda hyd at 40 ar yr oriau brig.

Faint o staff sy’n ddisgwyliedig ar y safle?

Disgwylir oddeutu 75 o weithwyr ar y safle dros gyfnod o 24 awr, gan gynnwys oddeutu 10 marsial sy’n ofynnol i reoli cerbydau a cherddwyr yn ddiogel yn y cyfleuster.

Pa fath o gerbydau y disgwylir iddynt ddefnyddio’r safle rheoli ffiniau?

Byddai’r safle rheoli ffiniau yn cael ei ddefnyddio gan Gerbydau Nwyddau Trwm, ceir a faniau, gan gynnwys cerbydau staff.

A fydd llawer mwy o lygredd golau neu sŵn nag ar hyn o bryd?

Mae’r asesiad wedi canfod nad oes disgwyl i’r derbynyddion sensitif agosaf brofi unrhyw effeithiau andwyol sylweddol. Gellir gweld yr Asesiad Effaith Sŵn yma.

Aseswyd goleuo’r safle i sicrhau nad yw goleuadau’r datblygiad yn gorlifo i gynefinoedd a gadwyd a’r ardal ehangach (gan gynnwys yr AHNE). Mae’r cyfyngiad arfaethedig wedi’i fireinio ers hynny i sicrhau bod gollyngiad golau yn cael ei gynnal i’r Ardal Ddatblygol + 1m yn unig. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr Adroddiad Ymgynghori ac Ymgysylltu.

A ddisgwylir cerbydau oereiddiedig yn y safle rheoli ffiniau?

Byddai cerbydau oereiddiedig yn cael eu gwirio yn y safle rheoli ffiniau ac yn cael eu cadw ar y safle am gyn lleied o amser â phosib.

Fydd nwyddau o fewn y cerbydau yn cael eu harchwilio yn y safle rheoli ffiniau?

Mae cyfleusterau archwilio ar y safle, a rhagwelir y byddai angen archwiliad corfforol ar rai o’r nwyddau sy’n cael eu
cludo i’r safle.

A fydd unrhyw ddeunyddiau peryglus yn cael eu dwyn i’r safle rheoli ffiniau?

Bydd cynllun yn cael ei ddatblygu gan y gweithredwr penodedig a fydd yn egluro sut y byddai’r safle’n cael ei reoli a’i weithredu’n ddiogel, gan gynnwys mewn perthynas ag unrhyw ddeunyddiau peryglus.

Sut fydd traffig yn cael ei reoli?

Byddai nifer y Cerbydau Nwyddau Trwm y gellir eu lleoli yn y safle rheoli ffiniau ar unrhyw un adeg yn gyfyngedig. Byddai’r safle’n gweld gwiriadau tollau am 25-30 o Gerbydau Nwyddau Trwm dros gyfnod o 24 awr ar gyfartaledd, gyda hyd at 40 ar yr oriau brig. Mae effeithiau traffig ar y Rhwydwaith Ffyrdd lleol a Strategol wedi cael eu hasesu fel rhan o’r broses gynllunio. Mae’r Datganiad Trafnidiaeth ar gael yma.

Pryd fydd gwaith adeiladu’n dechrau?

Yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio, gallai’r gwaith safle gofynnol ddechrau yn Haf 2022. Bydd rhagor o wybodaeth am waith adeiladu yn cael ei gyfleu unwaith y bydd y manylion ar gael.

Pam mae’r cyfnod ymgynghori yn 21 diwrnod?

Does dim gofyniad statudol i ymgynghori cyn gwneud gorchymyn datblygu arbennig (SDO). Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i wneud pethau sy’n hwyluso neu’n gysylltiedig â’u swyddogaethau yn rhinwedd ar swyddogaethau gweithrediaeth y gyfraith gyffredin a drosglwyddwyd iddynt drwy adran 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Mae hyn yn cynnwys y pŵer i gynnal ymgynghoriad. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwyro oddi wrth bolisi Llywodraeth Cymru o ganiatáu cyfnod o 12 wythnos ar gyfer ymgynghori. Oedd yr ymgynghoriad yn rhedeg am gyfnod o 21 diwrnod o 24 Mawrth 2021 tan 13 Ebrill 2021. Y rhesymau dros yr ymadawiad hwn yw caniatáu ymgysylltu’n gynnar â rhanddeiliaid ac ystyried y gofynion ar gyfer gwiriadau fel y’u nodir o dan Fodel Gweithredu Ffiniau’r DU.

Faint y gall maint y Safle Rheoli Ffiniau newid gan nad ydych wedi darparu cynllun cysyniad terfynol eto?

Mae’r cais Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO) yn cynnig sefydlu ‘amlen gydsynio’. Mae hyn yn gosod terfyn uchaf ar gyfer rhai agweddau ar y datblygiad megis uchder yr adeilad a sŵn, gyda’r disgwyliad y bydd y cynllun a adeiladir yn sylweddol o fewn y terfynau hyn. Mabwysiadwyd y dull hwn i alluogi asesu’r cynllun yn ystod y broses gynllunio, gan ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd i addasu i geisiadau gan drydydd partïon yn ystod y broses dynodi safle (a chymeradwyaeth ffurfiol y Safle Rheoli Ffiniau yn briodol ar gyfer yr archwiliadau sy’n ofynnol).